វគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ របៀបបើកបញ្ជីគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនតាមកម្មវិធី QuickBooks

Cambodia Digital Marketing Solution

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ របៀបបើកបញ្ជីគណនេយ្យក្រុមហ៊ុនតាមកម្មវិធី QuickBooks

October 4, 2018 Event News | Events Public Training Upcoming Event 0
#វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសាធារណៈ!
កម្មវិធីៈ #របៀបបើកបញ្ជីគណនេយ្យក្រុមហ៊ុន_តាមកម្មវិធីឃ្វិកប៊ុក
Subject: How to #Opening_Balance in QuickBooks System
ទីតាំងៈ ផាកកាហ្វេ ផ្សារសុវណ្ណា
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨, ម៉ោង 8:00AM-5:00PM
 
#Learning_Outcome
– How to create new file company
– How to import data from excel to QuickBooks
– How to Install balance sheet
– How to recording business transaction
– Produce Financial Statement
 
#Requirement
– អាចប្រើកម្មវិធី QuickBooksបានខ្លះៗ!
– មានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន
 
ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះ! 096 677 0182 | 098 952 189
ឬចុះឈ្មោះតាម Link ខាងក្រោម: https://goo.gl/forms/DEnPuiP7HbC0jYN72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *